Minerálna rovnováha v akváriu s krevetkami

Minerály dodávame do akvária prostredníctvom vody z vodovodu, prostredníctvom remineralizačných solí, pomocou ktorých upravujeme vodu z reverznej osmózy alebo prostredníctvom iných špeciálnych produktov /napr. práškové minerály pre krevety, tekuté minerály pre krevety, mironekuton, minerálne gule a.i./

Minerály sú v akváriu veľmi dôležité. Prijímajú ich rastliny, a sú vlastne dôležité pre celú biofaunu v akváriu. Minerály využijú ryby, krevety a dokonca aj baktérie.

Nedostatok ale aj nadbytok minerálov v akváriu má tieto prejavy:

  1. Krevetky umierajú pri zvliekaní alebo krátko po ňom. Uvedené je vidno najmä na najmladších krevetkách, ktoré sa zvliekajú omnoho častejšie.
  2. V akváriu je príliš málo mláďat, čo je spôsobené zlou alebo úplne chýbajúcou biofaunou, a stým spojeným nedostatkom prirodzenej potravy.

Aby sme pochopili, aká dôležitá je biofauna: Biofauna má rozhodujúci vplyv na všetko živé v akváriu.  Biofaunu predstavujú mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú rozklad znečisťujúcich látok, čo má na jednej strane zásadný vplyv na čistotu vody v akváriu a pohodu kreviet a na strane druhej poskytuje prírodné krmivo najmä pre najmladšie krevetky.

Množstvo chovateľov kreviet odporúča pri remineralizácii použiť väčšie množstvo minerálov ako odporúča konkrétny výrobca soli (ako remineralizovať vodu sme si rozobrali v minulom článku). Je táto rada správna ? Podľa nášho názoru áno, ale nič netreba preháňať.

Je potrebné si uvedomiť, že tak ako sme už písali. Všetko živé v akváriu spotrebúva minerály, dokonca aj aktívne substráty absorbujú minerály. Čím je v akváriu viacej rastlín a živočíchov tým viacej minerálov je v priebehu dní spotrebovaných a tým sa ich hustota vo vode priebežne znižuje.

Je preto veľmi dôležité vyčerpané minerály do vody pravidelne dopĺňať.

4140838_1

Ako dopĺňať minerály v akváriu s krevetami?

Dopĺňanie minerálov do akvária je jeden z najťažších a najzložitejších procesov údržby akvária s krevetkami.  Prečo je tomu tak ?

Kľúčovým faktorom pre úspešný chov kreviet, sú stabilné parametre vody. Spotrebou minerálov dochádza jednak ku znižovaniu množstva minerálov, čo priamo pôsobí na krevety vo forme ich primárnej nedostupnosti a zároveň zmena ich množstva pôsobí na zdravie kreviet aj nepriamo a to vo forme zmien základných parametrov vody.

Množstvo minerálov vo vode väčšina chovateľov sleduje prostredníctvom TDS, EC metrov. Tieto merania nie sú však presné na 100 %, keďže okrem minerálov tieto testery zachytávajú aj iné látky, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. Toto tvrdenie je ľahko overiteľné, pretože TDS a EC vody sa časom zvyšuje, a to napriek tomu, že absorpciou minerálov by sa naopak malo časom znižovať.

 Zároveň aby to nebolo také jednoduché ????, odpary vody naopak zvyšujú množstvo minerálov vo vode.

A preto je potrebné si uvedomiť, že merania sú vynikajúcim nástrojom avšak nie sú 100% určujúcim faktorom.

Príklad:

Na začiatku máme vodu s TDS 150 ppm, po 2 týždňoch voda môže mať kľudne aj 180 ppm avšak je logické, že množstvo minerálov by malo byť nižšie. Avšak nevieme presne určiť aké množstvo akých minerálov bolo za tieto dva týždne absorbovaných. Po 2 týždňoch pristúpime ku výmene 30% vody kedy remineralizovaná voda bude mať opäť TDS 150. na základe uvedeného dôjde ku zvýšeniu množstva minerálov v akváriu. Jedno však vieme, že voda v akváriu po výmene bude mať určite menšie množstvo minerálov ako mala pôvodne.

A teda od 1. do 14. dňa sa množstvo minerálov postupne znižuje. Na 14. deň keď je množstvo minerálov na určitej hodnote /nevieme na akej/, vymeníme vodu. Čo spôsobí nárast množstva minerálov v akváriu, a to v závislosti od množstva vymenenej vody.

Čo chceme dosiahnuť ?

1.Pri údržbe sa čo najviac chceme priblížiť ideálnemu stavu aby vo vode bol vždy dostatok, nie však nadbytok minerálov.

2.Aby nedochádzalo ku šoku, kedy pri výmene vody, v akváriovej vode nie sú už skoro žiadne minerály a my ich množstvo prudko zvýšime pridaním novej vody.

Aké je riešenie ?

Áno otázka na záver je ako tento problém vyriešiť. Tak ako sme písali už vyššie riešenie tohto problému nie je jednoznačné a neexistuje naň jednoduchý recept.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že aj príliš vysoké množstvá minerálov vo vode nie sú dobré, a môžu dokonca spôsobovať problému so zvliekaním a smrť kreviet.

Riešenie preto nie jednoznačné a je potrebné vychádzať z pozorovania kreviet. V každom prípade však dávame tieto odporúčania, ktoré fungujú nám v našom chove:

Sumár:

1.Pravidelné dopĺňanie odparenej vody. /Zamedzuje prílišnej hustote minerálov vo vode/

2.V prípade ak používate vodu z vodovodu, určite do akvária pridávajte špeciálne prípravky s obsahom minerálov, ktoré do vody dodajú všetky potrebné minerály a stopové prvky.

3.V prípade ak používate soli na úpravu vody z reverznej osmózy, a ak medzi výmenami vody (najmä v čase krátko pred výmenou), pozorujete zvýšené množstvo úmrtí kreviet, jedným z dôvodov môže byť aj nedostatok minerálov, a preto odporúčame buď dopĺňanie minerálov medzi výmenami vody a to za pomoci špeciálnych produktov. Prípadne odporúčame použitie špeciálnych guličiek, ktoré pridávajú do vody minerály priebežne. Ako lacnejšiu alternatívu taktiež odporúčame použitie Mironekuton kameňov.

4.Pri výmene vody. Novú vodu do akvária pridávajte veľmi pomaly.