Formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy www.prekrevetky.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Komu: SAIO, s.r.o., Československej armády 12, 040 01 Košice

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..................................................................... 

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)..................................................................... 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

..................................................................... 

 

 

—Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.